BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Z dniem 16 czerwca 2016 r. weszła w życie  ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352), zwana dalej „ustawą”, która rozszerzyła w odniesieniu do poprzedniego stanu prawnego zakres informacji oraz treści udostępnianych przez podmioty publiczne.

Celem wprowadzenia ustawy jest implementowanie do krajowego porządku prawnego  dyrektywy 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
(Dz. Urz. UE L 175/1)

Ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego (zwane dalej również: „ponownym wykorzystywaniem”) jest wykorzystywanie przez osoby  osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych
niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu publicznego.

 

I. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz sposób jego załatwienia

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można wnieść, gdy informacja sektora publicznego :

1)   nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;

2)   została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3)   będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4)   została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady
i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zawierać
w szczególności :

1)   nazwę podmiotu, do którego jest kierowany (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie);

2)   informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3)   wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana,
a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4)   wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny),
w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5)   wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6)   wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, z którego wnioskodawca chce w sposób stały (nie dłużej niż 12 miesięcy) i bezpośredni korzystać.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku. O ile wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

II. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie - może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. 
W przypadku otrzymania sprzeciwu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.     

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy, zgodnie z którym:

Art. 6. 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:

1)  których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;

2)  powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;

3)  do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. poz. 631, z późn. zm.), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2007 r. poz. 662 i 1238), prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. poz. 1300, z 2006 r. poz. 877, z 2007 r. poz. 662, z 2011 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1830), prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane;

4)  będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, gdy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie  nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

W przypadku wydania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska następujących decyzji:

            - o odmowie wyrażenia zgody na  ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

            - o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat,

wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, które wnosi się za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy:

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

 

III. Warunki ponownego wykorzystywania.                               

1. Informacje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:

1)  Podmiot ponownie wykorzystujący informację udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:

a)  źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (URL)”;

b)  czasu wytworzenia informacji przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji);

c)  czasu pozyskania informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie;

2)  Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie materiału w zmienionej formie;

3)  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji  ponownie wykorzystywanej;

4)  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub bazą danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z  późn. zm.), przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie, bądź wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

2. Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

Do ponownego wykorzystywania informacji przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki określone w ust. 1, przy czym w miejscu adresu strony internetowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt a) należy wskazać datę oraz sygnaturę sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Każdorazowo przy przekazywaniu informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie  może określić inne warunki jej ponownego  wykorzystywania, z uwzględnieniem rozdziału 3 ustawy.

3. Opłaty

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie  za ponowne wykorzystywanie może nałożyć opłatę jeżeli przygotowanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Za sporządzenie kopii dokumentów:

  • format A4 - 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,5 zł za stronę kopii kolorowej;
  • format A3 - opłata jak wyżej pomnożona przez współczynnik różnicujący 2;
  • format A2 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 4;
  • format A1 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 8;
  • format A0 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 16;

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową lub kurierem pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich.

Czynnikami branymi pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji są:

  1. Stawka godzinowa wynagrodzenia osoby oddelegowanej do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem.
  2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku.
  3. Należności związane z dostarczeniem żądanych informacji.

Metadane

Data wytworzenia : 25.02.2014
Data publikacji : 25.02.2014
Data modyfikacji : 20.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator WIOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Administrator WIOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Administrator WIOŚ

Opcje strony

do góry