BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Rejestry, wykazy i bazy danych

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska rejestr poważnych awarii prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi elektroniczne bazy danych oraz udostępnia wymienione w ustawie informacje wszystkim zainteresowanym.

Metadane

Data wytworzenia : 23.03.2007
Data publikacji : 23.03.2007
Data modyfikacji : 08.06.2020
Obowiązuje od : 20.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lidia Bińkowska, Ewa Pacholska
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Administrator WIOŚ

Opcje strony

do góry