BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.warszawa.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawiezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-12-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Działanie do realizacji w ramach poprawy dostępności urzędu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Piekutowska, warszawa@warszawa.wios.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 652 06 60 wew.2013 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Bartycka 110A
00-716 Warszawa

Parking

 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przed wejściem do budynku. Wjazd na parking od ulicy oddziela szlaban. Dzwonek do kancelarii znajduje się przed szlabanem po lewej stronie. Szlaban otwiera obsługa kancelarii.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 10%.
 • Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie jest dzwonek na wysokości ok. 127 cm.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 80 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Klienci urzędu nie poruszają się po budynku samodzielnie, zawsze tylko w asyście pracownika.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dostępna jest na parterze budynku.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów
Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Strażackiej. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Brak recepcji w holu. Wejście do budynku możliwe poprzez naciśnięcie dzwonka i uwolnienie zamka przez pracownika sekretariatu. Sekretariat znajduje się po prawej stronie w części centralnej od wejścia głównego. W budynku są przeszkody architektoniczne. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku. Dostępność i szerokość drzwi są właściwe dla osób poruszających się na wózkach, brak oznaczeń dla osób słabowidzących. Na piętrze budynku gdzie można dostać się tylko schodami zlokalizowane jest Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W budynku nie ma windy do przewozu osób. Brak pochylni, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, parking dostępny, nie ma problemu z parkowaniem. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym. Pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantów odbierają z recepcji i cały czas eskortują osoby przyjmujące.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim, pl.Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Wejście do budynku znajduje się od strony Placu Kilińskiego bezpośrednio z chodnika. Do siedziby Delegatury prowadzą 3 schody, przy których brak jest podjazdu dla wózków. Drzwi wejściowe uchylne. Wejście do Delegatury znajduje się za drzwiami po lewej stronie z korytarza głównego. Pomieszczenia dla Delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim użyczone są przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim. W budynku występują przeszkody architektoniczne. Dostępność i szerokość drzwi nie jest właściwa dla osób poruszających się na wózkach, brak oznaczeń dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku. Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych. Toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych. Parking ogólnodostępny znajduje się przy Placu Kilińskiego, występują okresowe problemy z parkowaniem ze względu na brak wolnych miejsc. Jest możliwość wstępu z psem asystującym. Personel sekretariatu nie posiada przeszkolenia z języka migowego.Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantów cały czas eskortują osoby przyjmujące.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, ul. Targowa 4, 07-412 Ostrołęka
Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Targowej, pierwsza klatka po lewej stronie budynku. Obszar budynku ogrodzony. Wjazd przez bramę automatyczną, otwieraną przez pracowników za pomocą telefonu. Dla interesantów otwarcie bramy poprzez użycie domofonu obsługiwanego w sekretariacie. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. W budynku znajdują się 3 instytucje. W pierwszej klatce budynku: WIOŚ i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W drugiej klatce budynku: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Część budynku zajmowana przez WIOŚ posiada zamki szyfrowe przy wejściach. Sekretariat WIOŚ znajduje się na parterze budynku w korytarzu po prawej stronie od głównego wejścia do budynku. Wejście do WIOŚ za pomocą domofonu. Domofon obsługiwany jest w sekretariacie. Na parterze budynku w korytarzu po lewej stronie znajduje się Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wejście za pomocą zamka szyfrowego. Pierwsze piętro budynku zajmuje Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna. Wejście ogólnodostępne schodami. W drugim wejściu do obiektu schodami z prawej strony budynku - parter, I i II piętro zajmuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wejście ogólnodostępne schodami, brak windy i podjazdu. Wewnątrz budynku występują przeszkody architektoniczne. Pomieszczenia biurowe WIOŚ zlokalizowane są na parterze budynku i na II piętrze. Wejście do korytarza na II piętrze za pomocą zamka szyfrowego na wysokości 135 cm. W prawym korytarzu na parterze jest dostępna winda (drzwi do windy szerokość 80 cm). Wejście na II piętro schodami lub z prawego korytarza windą. Pomiędzy klatkami schodowymi możliwe jest przejście parterem do drugiej klatki schodowej. Dostępność i szerokość drzwi wejściowych do korytarzy - drzwi dwuskrzydłowe (szerokość jednego skrzydła 85 cm), z możliwością otwarcia obu skrzydeł. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących. Brak pochylni, podjazdu dla wózków na wysoki parter, brak informacji głosowych. Pomoc świadczona przez pracownika sekretariatu. Brak pętli indukcyjnych, toalety niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Miejsca parkingowe na ogrodzonym parkingu, wyznaczone dla pracowników 3 instytucji mieszczących się w budynku. Automatyczna brama wjazdowa na parking otwierana dla interesantów za pomocą domofonu przez pracownika sekretariatu. Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny usytuowany jest przed ogrodzeniem budynku. Jest możliwość wejścia z psem asystującym. Personel sekretariatu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Muszą zarejestrować się w książce ewidencji gości w kancelarii urzędu. Wejście do części budynku zajmowanej przez WIOŚ za pomocą domofonu. Interesanci z kancelarii odbierani są przez pracownika sekretariatu, a następnie cały czas są eskortowane przez osoby przyjmujące.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock
Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Kolegialnej, w środkowej części budynku. Do wejścia na hol parteru prowadzą schody, przy których znajduje się winda dla wózków inwalidzkich. Portiernia znajduje się w holu, po lewej stronie od wejścia głównego. Opis lokalizacji poszczególnych instytucji mających siedzibę w budynku umieszczony jest na dwóch tablicach informacyjnych na parterze budynku. Pomieszczenia Delegatury WIOŚ w Płocku wynajmowane są od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W budynku brak przeszkód architektonicznych. Pomieszczenia biurowe Delegatury zlokalizowane są na drugim piętrze budynku. Dostępność i szerokość drzwi są właściwe dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest winda. Schody i winda oznaczone są żółtymi taśmami stanowiącymi udogodnienie dla osób słabowidzących. Brak informacji głosowych. Pomoc świadczona przez pracownika ochrony. Brak pętli indukcyjnych. Toalety dostosowane dla osób poruszających się na wózkach, oznakowane. Dla osób korzystających z parkingu dostępna jest pochylnia. Wjazd na parking od strony ul. 1 Maja. Parking ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu przy pochylni. Pochylnia wyposażona jest w dzwonek dla osób potrzebujących asekuracji pracownika ochrony. Jest możliwość wstępu z psem asystującym. Pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po pomieszczeniach Delegatury, przez cały czas są eskortowane przez osoby przyjmujące lub obsługiwani są w sekretariacie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, ul. Pułaskiego 9A, 26-600 Radom
Wejście do budynku znajduje się w podwórku przy ul. Pułaskiego w jego środkowej części. Brak recepcji w budynku Delegatury. Do wejścia prowadzą schody, przy których jest podjazd dla wózków. W budynku są przeszkody architektoniczne. Osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnie wejść do budynku. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon, za pomocą którego osoba niepełnosprawna informuje, że znajduje się na parterze. Domofon odbiera sekretariat i informuje pracownika WIOŚ o przybyciu osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna jest obsługiwana na parterze przy wejściu do budynku. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na drugim piętrze budynku. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących. Na pierwszym piętrze budynku zlokalizowane jest Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W budynku nie ma windy. Dostępna jest pochylnia. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, parking dostępny, nie ma problemu z parkowaniem. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu przy pochylni. Jest możliwość wstępu z psem asystującym. Pracownicy nie posiadają przeszkolenia z języka migowego. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem. Osoby odwiedzające urząd w drodze do sekretariatu na II piętrze budynku poruszają się samodzielnie po obiekcie. Następnie interesantów z sekretariatu odbierają i cały czas eskortują osoby przyjmujące.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

do góry