BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Informacje podstawowe

Zbędne lub zużyte

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.04.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 r. poz. 729) zwanego dalej "Rozporządzeniem" informujemy o składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz prawach na dobrach niematerialnych zakwalifikowanych do kategorii zbędne lub zużyte będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem mogą one być przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, najmu przekazywania i darowizny.

Podmioty zainteresowane pozyskaniem któregokolwiek z wyszczególnionych na stronie WIOŚ w Warszawie składników majątku ruchomego i prawach na dobrach niematerialnych mogą:

  • stanąć do przetargu, aukcji lub zaproszenia do rokowań w terminie zawartym w ogłoszeniu lub zaproszeniu umieszczonym na stronie internetowej WIOŚ w Warszawie,
    • wyrazić zainteresowanie kupnem składnika majątkowego, w przypadku kiedy na jego zbycie nie jest ogłoszony przetarg, aukcja, lub zaproszenie do rokowań,
    • wyrazić zainteresowanie najmem lub dzierżawą składnika majątku ruchomego lub praw na dobrach niematerialnych,
    • wyrazić zainteresowanie otrzymaniem składnika majątkowego lub praw na dobrach niematerialnych poprzez nieodpłatne przekazanie na czas oznaczony, nieoznaczony, lub bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych (jeżeli podmiot jest jednostką budżetową, zakładem budżetowym lub gospodarstwem pomocniczym),
    • wyrazić zainteresowanie otrzymaniem składnika majątkowego poprzez darowiznę (jeżeli podmiot należy do wymienionych w par. 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia.

W przypadku zainteresowania formą przekazania lub darowizny należy złożyć wniosek pisemny do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z par. 38 ust. 4 lub par. 39 ust 4 ww. Rozporządzenia.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do nieodpłatnego przekazania lub darowizny. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty wpływu.

Odbiór składnika majątkowego następuje na koszt podmiotu, któremu sprzedano, wynajęto, wydzierżawiono, przekazano lub darowano składnik majątkowy.

Metadane

Data wytworzenia : 25.08.2008
Data publikacji : 25.08.2008
Data modyfikacji : 07.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz Kosior

Opcje strony

do góry